Wachlarz usług:

Na­sza fir­ma mie­ści się w Tar­no­wie i z ra­cji lo­ka­li­za­cji więk­szość zle­ceń po­cho­dzi z Ma­ło­pol­ski i Pod­kar­pa­cia, je­ste­śmy jed­nak otwar­ci na wszel­kie ofer­ty pły­ną­ce z ca­łej Pol­ski.
Fil­mu­je­my i fo­to­gra­fu­je­my ślu­by, we­se­la, chrzty, ko­mu­nie, stud­niów­ki, im­pre­zy oko­licz­no­ścio­we, szkol­ne i przed­szkol­ne, pre­zen­ta­cje film i każ­de inne przed­się­wzię­cie, ja­kie­go uwiecz­nie­nie chcąc nam Pań­stwo po­wie­rzyć.

Filmowanie:

 • płyty DVD (16:9)
 • płyty Blu–Ray
 • zewnętrzne rejestrowanie dźwięku
 • intra, teledyski, skróty, wystąpienia czy publikacje video
 • materiał bez montażu
 • Fotografia:

 • sesje plenerowe
 • albumy
 • fotoksiążki
 • powiększenia
 • druki na płótnie
 • pokazy slajdów
 • Chcąc do­sto­so­wać swo­ją ofer­tę do po­trzeb klien­ta, ceny usta­la­ne są w za­leż­no­ści od wy­bra­nej usłu­gi lub pa­kie­tu usług. Ser­decz­nie za­pra­sza­my na nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą pre­zen­ta­cję efek­tów na­szej pra­cy po wcze­śniej­szym kon­tak­cie te­le­fo­nicz­nym!
  797 327 909 — Jacek Cudecki

  Wszelkie prawa zastrzeżone przez Foto–Video–Cudak.pl