php Foto–Video–Cudak

Na fotografii i filmie znamy się od lat!

Dzia­łal­ność na­szej ro­dzin­nej fir­my Fo­to­-Vi­de­o-Cu­dak roz­po­czę­ła się w 2003 roku. Od tego cza­su nie­zmien­nie mamy przy­jem­ność uwiecz­niać naj­waż­niej­sze chwi­le w Pań­stwa ży­ciu dba­jąc o każ­dy szcze­gół. Na­sza pa­sja do fil­mu oraz fo­to­gra­fii trwa od naj­młod­szych lat, dla­te­go ofe­ru­je­my Pań­stwu ogrom­ną ilość do­świad­cze­nia wy­ni­ka­ją­ce­go nie tyl­ko z za­wo­du, ale tak­że za­in­te­re­so­wań. Dla­te­go też po­sia­da­my naj­wyż­szej ja­ko­ści urzą­dze­nia do re­je­stra­cji ob­ra­zu czy dźwię­ku.

  • nowoczesne kamery do nagrywania w HD
  • zewnętrzne rejestratory dźwięku
  • doskonałe obiektywy na różne sytuacje
  • legalne i w pełni aktualne oprogramowanie do obórbki fotografii czy filmu
  • Sta­ra­my się iść z du­chem cza­su więc do­sto­so­wu­je­my swo­ją ofer­tę do po­trzeb klien­ta. Za­wsze je­ste­śmy do Pań­stwa dys­po­zy­cji, wie­rzy­my że nasz pro­fe­sjo­na­lizm po­łą­czo­ny z kre­atyw­ny­mi po­my­sła­mi, po­zwo­li Pań­stwu wspo­mi­nać naj­waż­niej­szy dzień swo­je­go ży­cia wie­lo­krot­nie i za­wsze z du­żą przy­jem­no­ścią.

    Foto - Video - Cudak
    Wszelkie prawa zastrzeżone przez Foto–Video–Cudak.pl